Als wij in één enkele zin het doel van de gemeente willen samenvatten, dan is dat als volgt:

Samen willen wij Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Graag willen we dat nog even verder uitwerken. Het is een hulp te bedenken, dat er in feite drie dimensies zijn in het leven van de gemeente. Zo kunnen we Gods plan met de gemeente beter begrijpen. We moeten leren denken in drie richtingen:

  • Naar boven (Jezus vinden)

Naar boven betekent op God gericht. Hier gaat het om onze persoonlijke relatie met onze Schepper door Jezus Christus. Het gaat om ons geloof in God. De gemeente moet een plaats zijn waar mensen kunnen groeien in hun persoonlijke relatie naar God toe.

  • Naar binnen (Jezus volgen)

Naar binnen betekent op elkaar gericht. De gemeente als een thuis waar mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien in hun christenleven. De gemeente is ook de werkplaats van God waar God ons vormt en wil inzetten met onze gaven, talenten, verlangens, ervaringen en persoonlijkheden. Samen functioneren als een lichaam. De liefde voor elkaar als een krachtig getuigenis van Gods liefde.

  • Naar buiten (Jezus verkondigen)

Naar buiten betekent op de wereld gericht. De gemeente is een groep mensen die vooral bestaat voor zijn niet-leden. Missionair zijn wil zeggen naar buiten gericht. De gemeente is het middel van God om Zijn Liefde aan de wereld bekend te maken. Wij zijn de hoop voor de wereld.

 

Er zijn in feite twee belangrijke Bijbelverzen, waaraan we de visie en missie van de Paulus-gemeente kunnen koppelen en wel de volgende:

Het grote gebod

Mat. 22:37-39 “U zult de Here uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

De grote opdracht

Mat. 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Hieruit kunnen we vijf concrete doelen afleiden, die we als gemeente nastreven. Dit is echter een groeiproces, maar ook richting aangevend.

  1. God liefhebben, AANBIDDING, Het gaat in ons leven en samenkomen om God te eren
  2. Naaste liefhebben, DIENEN, Met de gaven en talenten die je hebt ontvangen in en buiten de gemeente dienen
  3. Ga heen, MISSIE, Evangelisatie: God wil ons gebruiken in Zijn Plan om de wereld te bereiken
  4. Leren/onderwijs, DISCIPELSCHAP/ONDERWIJS, Groeien naar geestelijke volwassenheid door praktisch onderwijs en begeleiding
  5. Doop, GEMEENSCHAP, Deel zijn van het gezin, zorg dragen voor elkaar, samen optrekken, pastoraat